เกี่ยวกับ

ปรัชญา

ปญฺญา หเว หทยํ ปณฺฑิตานํปัญญาเป็นหัวใจของนักปราชญ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ปณิธาน

“ผลิตบัณฑิตเพียบพร้อมด้วยความรู้เเละคุณธรรมเพื่อประโยชน์เเก่ชาติเเละพระพุทธศาสนา” Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine