โครงการพัฒนานักวิจัย คณะศาสนาและปรัชญา

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักวิจัย คณะศาสนาและปรัชญา ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระญาณวโรดม

ในการนี้ พระสุทธิสารเมธี,ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวว่า คณะศาสนาและปรัชญาได้ดำเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย โดยการพัฒนานักวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับสภาพเศษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นการตอบสนองนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรมมของมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการนี้ ได้ความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย และ ดร.ปาน กิมปี มาเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิวพากษ์หัวข้อและโครงร่างงานวิจัย โดยมีความคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันสร้างความรู้และความเข้าใจในการทำงานวิจัยให้แก่คณาจารย์คณะศาสนาและปรัชญามากขึ้น