ขอถวายสักการะแสดงความยินดีแด่ พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร.

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอถวายสักการะแสดงความยินดีแด่ พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาปรัชญา โดยการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔