การประชุมวิชาการระดับชาติ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 “ศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง คุณค่าทางจริยธรรม”The 5th National Symposium 2023 “Religion and Philosophy : Concept, Perspective, and Ethical Values“ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 “พุทธศาสนาเเละปรัชญา : เเนวคิด มุมมอง สู่สันติภาพ”The 4rd National Academic Conference 2022 “Buddhism and Philosophy : Concept and Perspective of PEACE” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (Online)“พุทธศาสนาเเละปรัชญา : เเนวคิด […]

jetsada

28 January 2564