การประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 “พุทธศาสนาเเละปรัชญา : เเนวคิด มุมมอง สู่สันติภาพ”The 4rd National Academic Conference 2022 “Buddhism and Philosophy : Concept and Perspective of PEACE” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (Online)“พุทธศาสนาเเละปรัชญา : เเนวคิด มุมมอง สังคมยุคหลังโควิด 19”The 3rd National Academic Conference 2021 (Online)“Buddhism and Philosophy : Concept and Perspective of the Post-COVID-19 Society” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. […]

jetsada

28 January 2564