อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. วุฒิการศึกษา : ศน.ด. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย M.A. (Buddhist Studies) University of Delhi, India ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : somkid.nao@mbu.ac.th พระมหาวิชิต อคฺคชิโต วุฒิการศึกษา : ศน.ม. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : wichit.cha@mbu.ac.th พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร […]

jetsada

28 January 2564