อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, ดร. วุฒิการศึกษา : พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.ม. (ภาษาบาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปรียญธรรม 9 ประโยค เเม่กองบาลีสนามหลวง ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พระพุทธศาสนา สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : khanob.khe@mbu.ac.th pm.khanobb@gmail.com Tel. : พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมโชติโก วุฒิการศึกษา : ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พระพุทธศาสนา สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : somsak.tha@mbu.ac.th dhammachotiko@gmail.com Tel. : […]

jetsada

28 January 2564