อาจารย์ประจำหลักสูตร (ศศ.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

วุฒิการศึกษา : ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สังกัด : วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช E-mail : Tel. : พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล

jetsada

11 March 2564