อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสนาเเละปรัชญา

พระมหาสันติราษฎร์ ฌาณสนฺติ, ดร. วุฒิการศึกษา : พธ.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปรียญธรรม 9 ประโยค แม่กองบาลีสนามหลวง ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสนาเเละปรัชญา สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : santirat.phu@mbu.ac.th Tel. : พระมหาจักรพล อาจารสุโภ, ดร. วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Mahayana Buddhist Studies) Acharya Nagarjuna University, India M.Phil. (Buddhist Studies and Civilization) Gautam Buddha University, India M.A. (English) Acharya Nagarjuna […]

jetsada

11 March 2564