อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

พระครูสุธีปริยัติโกศล, ดร. (มนัส กิตฺติสาโร) วุฒิการศึกษา : ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นศ.ม. (การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยเกริก ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสน์ศึกษา สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : manut.sup@mbu.ac.th Tel. : พระครูสังฆรักษ์ สุริยะ ปภสฺสโร วุฒิการศึกษา : ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นศ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสน์ศึกษา สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : @mbu.ac.th Tel. : แม่ชีบุญช่วย […]

jetsada

28 January 2564