อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

พระครูสุธีปริยัติโกศล, ดร. (มนัส กิตฺติสาโร) วุฒิการศึกษา : ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นศ.ม. (การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยเกริก ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสน์ศึกษา สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : manut.sup@mbu.ac.th Tel. : แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม, ดร. วุฒิการศึกษา : ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อภิ.บ. (อภิธรรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บาลีศึกษา 9 ประโยค เเม่กองบาลีสนามหลวง ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสน์ศึกษา สังกัด : […]

jetsada

28 January 2564