ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา “ปญฺญฺา  หเว  หทยํ  ปณฺฑิตานํ” ปัญญาเป็นหัวใจของนักปราชญ์

ปณิธาน  “ผลิตบัณฑิตเพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา”

วิสัยทัศน์   “มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความประพฤติดี  ความรู้ดี ความสามารถดี และความเป็นผู้มีใจสูง”

พันธกิจ

     ๑. ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา ให้มีความประพฤติดี  ความรู้ดี ความสามารถดี และความเป็นผู้มีใจสูง

     ๒. วิจัยและพัฒนางานวิชาการ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

     ๓. สร้างเสริมให้บริการวิชาการแก่สังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     ๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการในคณะศาสนาและปรัชญาให้ได้มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

    ๑. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสนใจในวิชาการทางศาสนาและปรัชญา

    ๒. เพื่อให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่ม และมีอุปนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงความรู้ให้ก้าวหน้า ยึดมั่นในระเบียบวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตามสมควรแก่ภาวะ รวมทั้งสามารถแนะนำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

    ๓. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนของพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้  มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญของโลกและวิชาที่เกี่ยวข้อง

    ๔. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถเหมาะสมกับกาลสมัยและเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพของชาติ