พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา ให้มีความประพฤติดี ความรู้ดี ความสามารถดี เเละความเป็นผู้มีใจสูง2. วิจัยเเละพัฒนางานทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ3. สร้างเสริมให้บริการวิชาการเเก่สังคม ชุมชนเเละท้องถิ่น โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการในคณะศาสนาเเละปรัชญาให้ได้มาตรฐานสากล

jetsada

28 January 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา “ปญฺญฺา  หเว  หทยํ  ปณฺฑิตานํ” ปัญญาเป็นหัวใจของนักปราชญ์ ปณิธาน  “ผลิตบัณฑิตเพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา” วิสัยทัศน์   “มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความประพฤติดี  ความรู้ดี ความสามารถดี และความเป็นผู้มีใจสูง” พันธกิจ      ๑. ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา ให้มีความประพฤติดี  ความรู้ดี ความสามารถดี และความเป็นผู้มีใจสูง      ๒. วิจัยและพัฒนางานวิชาการ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ      ๓. สร้างเสริมให้บริการวิชาการแก่สังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      ๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการในคณะศาสนาและปรัชญาให้ได้มาตรฐานสากล วัตถุประสงค์     ๑. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสนใจในวิชาการทางศาสนาและปรัชญา     ๒. เพื่อให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่ม และมีอุปนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงความรู้ให้ก้าวหน้า ยึดมั่นในระเบียบวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตามสมควรแก่ภาวะ รวมทั้งสามารถแนะนำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี     ๓. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนของพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้  มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญของโลกและวิชาที่เกี่ยวข้อง     ๔. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถเหมาะสมกับกาลสมัยและเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพของชาติ

jetsada

4 December 2562

ประวัติความเป็นมาของคณะศาสนาและปรัชญา

คณะศาสนาและปรัชญา เป็นส่วนงานจัดการศึกษาและบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในอดีตงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับสำนักงานเลขาธิการเป็นส่วนใหญ่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้นมา คณะศาสนาและปรัชญาอยู่รวมกับสำนักงานกลางมาเป็นเวลา ๔๕ ปี ครั้นต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้แยกออกมาเป็นสัดส่วน มีสถานที่ทำงานเป็นเอกเทศ การทำงานก็เริ่มเข้าระบบและมีความคล่องตัวมากขึ้น ท่านบูรพาจารย์และผู้บริหารทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ มีความผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ดียิ่ง ได้อุทิศชีวิตพร้อมทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ให้กับมหาวิทยาลัยนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อมุ่งสร้างศาสนบุคคลอันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติและผลิตผลให้มีพระนักศึกษาและนักศึกษาทั่วไปมีคุณภาพเป็นกำลังของพระศาสนาและประเทศชาติต่อไป

jetsada

5 November 2562