คณะศาสนาและปรัชญา มมร ประชุมอาจารย์ประจำคณะ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะศาสนาและปรัชญา ประชุมอาจารย์ประจำคณะ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการประชาสัมพันธ์ ออกแนะแนวหลักสูตร ตามกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่สนใจ และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์