ทำเนียบคณบดี

พระเมธาธรรมรส, ดร.
(พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘, Ph.D., ศน.ด.(กิตติ์))
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๖
(สมณศักดิ์ปัจจุบัน : พระธรรมไตรโลกาจารย์)
พระครูศรีกิตติสุนทร
(จำลอง อชิโต ป.ธ.๖, M.A., ศน.ด.(กิตติ์))
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๑
(สมณศักดิ์ปัจจุบัน : พระโสภณสมาธิคุณ วิ.)
พระมหาไพฑูรย์ รุจิมิตฺโต, ดร.
(ป.ธ.๗, Ph.D.)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕
พระศรีมงคลเมธี, ดร.
(วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙, Ph.D.)
วัดจันทน์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๐
พระกิตติสารสุธี
(เชิดชัย สีลสมฺปนฺโน ป.ธ.๗, M.A.)
วัดปทุมวนาราม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร.
(ชัยยันต์ จตฺตาลโย ป.ธ.๕, ศน.ด.)
วัดบุรณศิริมาตยาราม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน