ประชุมเรื่อง การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕​

วันจันทร์ที่ ๑๘​ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.​ เป็นต้นไป บุคลากรคณะศาสนาและปรัชญา โดยการนำของพระเดชพระคุณ พระสุทธิสารเมธี,​ ผศ.ดร. คณบดี ได้ประชุมเรื่อง การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕​ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ต้องนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้ บุคลากรของคณะได้นำเสนอโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) โดยเฉพาะวิถีแห่งการพัฒนา (Strategies) ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ วิถีที่ ๑ ปริยัติ (สืบสาน ส่งต่อ ต่อยอด) วิถีที่ ๒ ประยุกต์ (ผสาน สร้างสรรค์ อย่างลึกซึ้ง) วิถีที่ ๓ ปฏิบัติ (ค้นหา ตน เติม คน เสริมสร้าง สังคม) วิถีที่ ๔ ปฏิบถ ฟื้นฟู เยียวยา นำพากลับสู่ความสว่าง สงบ และวิถีที่ ๕ ปฏิรูป (พลิก เปลี่ยน ปรับ รับการเปลี่ยนแปลง)