การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (เล่ม 1)

RESEARCH ARTICLES

แนวคิดเรื่องความเป็นปกติธรรมดาในแนวคิดพุทธศาสนาเถรวาทไทย
Concept of Normality in Thai Theravada Buddhism’s Thought
ปฐมพร บุญโล่ง, มนตรี เพชรนาจักร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-8

วิเคราะห์การทำนายความสุขของโลกหลังยุคการแผ่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย โครงข่ายประสาทเทียม (ANN)
Analytical Prediction of the World Happiness after COVID-19 Epidemic Use Artificial Neural Network (ANN)
พระมหาจักรพล อาจารสุโภ (เทพา), จันทิมา แสงแพร, จักรพงษ์ ทิพสูงเนิน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 9-21

พิธีมะม๊วต วิถีความความเชื่อในการรักษาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร
Mamuat Ritual : Belief in Healing of Thai Khmer People
สุริยา คลังฤทธิ์, ยโสธารา ศิริภาประภากร, สำเริง อินทยุง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 22-33

การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
A Study of Conservation Tourism Attraction and Fork Performing Arts Development in Surin Province
ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุริยา คลังฤทธิ์, พระมหาเฉลิมเกียรติ จิรวฺฒโณ, เกริกวุฒิ กันเที่ยง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 34-51

การศึกษาบทบาทและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม กรณีศึกษา วัดผักไหมพุทธาวาส ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
A Study of Roles and Methods of Propagation of Buddhism for Society : Wat Phak Mai Phutthawat Temple, Khon Tae Sub-District, Sangkha District, Surin Province
พระอธิการ วีรวัฒน์ ปญฺญาธโร (บุญเจริญ), ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุริยา คลังฤทธิ์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 52-66

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กรณีศึกษา วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Human Resource Development Model under the Moral and Ethics Training Program : A Case Study of Yothaprasit Temple, Nok Mueang Sub-District, Mueang Surin District, Surin Province
พระมหาเฉลิมเกียรติ แก้วหอม, พระครูสาธุกิจโกศล, ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุริยา คลังฤทธิ์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 67-78

ประเพณีขึ้นภูเขาพนมสวายกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตชุมชน
Phanom Sawai Mountain Tradition with Tourism Promotion and Development base on the Way of Life of the Community
พระอธิการ ประกาศ สิริวณฺโณ, ยโสธารา ศิริภาประภากร, เกริกวุฒิ กันเที่ยง, สุริยา คลังฤทธิ์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 79-89

พระสงฆ์กับการศึกษา
Monks and education
พระปลัด อภิสิทธิ์ ธีรปญฺโญ (เล็กภิญโญ), สุนทร สายคำ, จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 90-97

พุทธศาสน์ : กระบวนทัศน์พัฒนามนุษย์ที่พึงประสงค์
Buddhism : Desirable Human Development Paradigm
พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติปาโล (จูมพลน้อย)
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 98-110

บทบาทพระสงฆ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0
The Role of Monks in the Use of Information Technology 4.0 Era
พระณัฐวุฒิ พันทะลี, พระเกียรติวงศ์ จันทะหงษ์, พระวุฒิไกร มาลัยขวัญ, พระจิระวัฒน์ กาหวาย
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 111-125

ความเข้าใจเรื่องเจตสิกในพระสูตรและพระอภิธรรม
Understanding of the Cetasika in the Sutra and the Abhidhamma
อำพล บุดดาสาร, สว่างบุญ วงศ์ฟ้าเลื่อน, พูไทย วันหากิจ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 126-137

ความสันโดษตามหลักพระพุทธศาสนาในสังคมบริโภคนิยม
Solitude according to Buddhism in a Consumerist Society
พระณัฐพสิษฐิ์ ปภสฺสโร, พระครูสิริธรรมาภิรัต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 138-150

วิเคราะห์หลักตรรกศาสตร์ในพระพุทธศาสนา
Analysis of Logic in Buddhism
พระสุริยัน ทีปธมฺโม (ผึ่งผาย), กฤตสุชิน พลเสน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 151-158

แนวทางการจัดการของพระสงฆ์ในภาวะวิกฤติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Monks’ Management Guidelines in the Crisis of Coronavirus Infection 2019 in Chachoengsao Province
พระมหาปิยะบุตร ปญฺญาวฑฺฒโน (วงศ์กันทราภัย) , นิรมล ตรีตราเพ็ชร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 159-174

การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตตามแนวสัมมัปปธาน 4
Driving of Upright School by Summuppatan 4
ธัญชนก ฤทธิมาส
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 175-188

แนวคิดตถาคตครรภ์ที่เหมาะสม : การตีความที่หลากหลายของตถาคตครรภ์ในคัมภีร์ของนิกายมหายาน
The Suitable Concept of Tathagatagarbha : Various Interpretations of Tathagatagarbha in Mahayana Sutras
พระพจนันท์ อภิวฑฺฒโน, พระมหาสมบัติ คุเณสโก
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 189-201

ศีลข้อที่สามเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมของชายไทย
The Third Precept An Ethical Criterion for Thai Male
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 202-217

เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ตามทัศนะพุทธปรัชญา
Reasons for Living according to Buddhist Philosophy
สัญญา กลัดงาม, กฤตสุชิน พลเสน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 218-232

บทบาทพระสงฆ์ : การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ
The Role of Buddhist Monks : Community Development based on the Buddhist Way
พระบุญช่วย ฐิตจิตโต (ยังสามารถ), จันทิมา แสงแพร, บุญร่วม คำเมืองแสน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 233-241

การบูรณาการพลังบวร : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
Integrating The Power of Bowon : The Center for Moral Community Mobility
พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต (ยังสามารถ), จันทิมา แสงแพร, บุญร่วม คำเมืองแสน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 242-250

การบูรณาการหลักอริยสัจ 4 ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต
Integrating The Four Noble Truths in Solving Quality of Life Problems
พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต (ยังสามารถ), จันทิมา แสงแพร, ณรงค์ ประสม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 251-257

การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาแก่เยาวชนในสังคมไทย
The Youth Cultivation of Gratitude towards Parents in Thai Society
พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมโชติโก, พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช, ทวี เลียวประโคน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 258-267

แนวทางการสอนสาระการงานอาชีพตามแนวพุทธในยุค Thailand 4.0
The Guidelines Occupations Teaching According to Buddhist Method at Thailand 4.0
ธีระพงศ์ รองวัง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 268-282

การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค COVID-19
Application of the Sappurisatham 7 Principle School Administrators in the COVID-19 Era
มณฑกานติ์ติ เพชรอักษร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 283-301

ความพึงพอใจในจัดการของภาครัฐและวิถีชีวิตใหม่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของชุมชนในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Satisfaction in Public Administration and New Normally Personal Hygiene to Prevent COVID-19 Virus Pandemic among People in Prawet District, Bangkok, Thailand
สมรักษ์ นนทขันธ์, มงคล รัชชะ, จักรกฤษ เสลา, อนุ สุราช
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 302-313

สมาธิในพระไตรปิฏก
Meditation in the Tripitaka
เสาวลักษณ์ สุทธิพรโอภาส, พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 314-330

พิธีกรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
Buddhist Rituals and Traditions in Thailand
พระมหาธรัณสพจน์ จิตฺตปญฺโญ (นนทพานิชย์)
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 331-347

ความศรัทธาที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
Faith That Influences the Stability of Buddhism
พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต, พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, อำนาจ ศรีบรรเทา
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 348-361

การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์ Covid-19
Application of the Concept of Sufficiency Economy Philosophy in the Covid-19 Situation
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, พระณัฐวุฒิ พันทะลี, พระเขมภูสิต เขมปญฺโญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 362-374

มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ทางการเมืองในยุคติจิตอล
The Pursuit of Human and Political Knowledge in the Digital Age
พระมหาณรงค์ศักดิ์ วิริยธโร, กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์, วิริยะธานี วิชิรัมย์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 375-389

มุมมองพระอภิธรรมกับสังคมไทย
The Perspective of Abidhamma in Thai Society
บุญช่วย ศรีเปรม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 390-402

การใช้หลักสติปัฏฐาน 4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมช่วงสภาวะวิกฤติจาก “โควิด-19”
The Application of Satipatthana 4 Mindfulness of People in Social Behavior Changing During in “COVID–19” Crisis Condition
พระครูวินัยธร ษัฎฐพรรษ อคฺคธมฺโม, พระครูประวิตรวรานุยุต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 403-419

เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์จัดเป็นสุราเมรัยหรือไม่?
Is Non-Alcoholic Malt Beverage a Liquor?
พงษ์ศิริ ยอดสา
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 420-436

สมาธิเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค COVID-19
Meditation for Improving Quality of Life in the Covid-19
เสาวลักษณ์ สุทธิพรโอภาส, กฤตสุชิน พลเสน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 437-451

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในยุค New Normal
Online Course Development in the New Normal Age
ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา, พระพรหมพิริยะ มาลัยรักษ์, อภิชาติ รอดนิยม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 452-463

การเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่พึงประสงค์ของชาวพุทธที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
Being a Upasakupasika Desirable of the Buddhists Appearing in the Tripitaka
พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร (อันวิเศษ), พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 464-477

วิเคราะห์หลักสันโดษที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
Analyze the Principles of Santosa That Appear in the Tripitaka
พระสุริยะ ปภสฺสโร (สพานทอง), พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 478-491

การศึกษาเครื่องประกอบในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมร
A Study of The Equipment for Ritual of the Thai-Khmer People
ทองดา คลังฤทธิ์, ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุริยา คลังฤทธิ์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 492-499

จิตลักษณ์สตรีในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ
The Spiritual of Ladies with Participation to Successful
นรารัตน์ สงวนทรัพย์, ประเวช วะทาแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 500-509

ประเพณีการไหว้ศาลเจ้าปู่ตาของกลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่ง
The Ritual of Raising the Spirits of the Lao Khrang People
พิเชษฐ์ สมุทวรานนท์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 510-524

การพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามแนวพุทธธรรม
The Development of Life in the 21st Century : A Buddhist Approach
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 525-540

เบญจขันธ์ : กุญแจแห่งการดำรงชีวิตในภาวการณ์ปัจจุบัน
Pañcakkhandha : The Key of Living in the Current Situation
รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 541-557

แนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมของวัดในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
An Appropriate Waste Management Practices of Temples in Mueang Chachoengsao District
พระพรหมพิริยะ ถาวโร, พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, พระมหาปิยะบุตร ปญฺญาวฑฺฒโน, จตุพล พรหมมี, ชัยวิวัฒน ลาไป
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 558-571

พุทธวิธีในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
Buddhist methods to prevent health impacts from pollution situations of PM2.5
เฉลิมพล จินา
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 572-579

การสร้างแรงจูงใจเชิงพุทธในการดูแลป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5
Monks and Creating Buddhist Motivation to Protect Health from PM2.5 Dust
พระรักษ์ หงส์สิงห์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 580-588

การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลตามหลักโยนิโสมนสิการ
Learning Management in the Digital Age based on Yonisomanasikara
รุ้งทิพย์ คำแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 589-603

วิเคราะห์ศรัทธาทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
Analyze the Buddhist Faith Appearing in the Tripitaka
พระประสาน ชยาภิรโต (อร่ามวาณิชย์), พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 604-616

ล้านนาวิถี : ประเพณีและวัฒนธรรม
Lanna Way : Tradition and Culture
พระสราวุฒิ ปณฺฑิตธมฺโม (ปุริโสตะโย)
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 617-631

หลักธรรมที่ช่วยในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์สภาวะวิกฤติกับ “โควิด 19”
The Dharma Principles for Living with in “Covid 19” in Crisis Situations
พระณัฏฐวัฒน์ ญาณปฺปโภ, พระมหาเอกชัย สุชโย
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 632-644

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องเปรตในพระไตรปิฎก
Study and Analyze the Concept of Jinn in the Tripitaka
พระปลัด ธนา อคฺคธมฺโม (พิมพารัตน์), พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 645-657

การมีส่วนร่วมประเพณีแซนอาหยะในชุมชนของกลุ่มชาวไทยกูย
San-A-Ya Traditional Ceremony Participation in Community of Thai-Kuy People
พระครูโสภณธรรมรังสี, ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุริยา คลังฤทธิ์, พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 658-665

การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักภาวนา 4
Early Childhood Development according to Bhavana 4
ยุพาพรรณ ชูชาติ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 666-677

อัตถิภาวนิยมที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาทเชิงอภิปรัชญา
Existentialism in Metaphysical Theravada Buddhist Philosophy
สรวิชญ์ วงษ์สอาด
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 678-696

การดูแลสุขภาพในสังคมยุคโควิดกับวิถีพุทธกรณีศึกษาประเทศจีน
Social Health Care in the COVID Era with Buddhist Ways Case Study in China
ชาดา เตรียมวิทยา, ยโสธารา ศิริภาประภากร, พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย, Hang Li
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 697-711

การบริหารสถานศึกษาให้เกิดสันติสุขโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4
School Administration for Peace Use Brahma Vihara 4
ศรินทิพย์ ทะสะระ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 712-725

บทบาทพระสงฆ์ในการบริหารจัดการวัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
The Monks’ Role to Administration of the Temple in the Epidemic Situation of the Coronavirus (COVID-19)
พระศุภณัฐ อ๋องทิพย์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 726-735

การเดินทางของชีวิต : นาฬิกาชีวิต เข็มทิศเจาะธรรม
Biological Clock on Dhamma
จักรพงศ์ วิจิตรประภาวงศ์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 736-750

พุทธวิธีการปรับตัวเพื่อความรอดบนมรรคาแห่งชีวิตวิถีใหม่
Buddhist Method of Adaptation for Salvation on the New Path of Life
พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป, พระมหาขนบ สหายปญฺโญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 751-760

การส่งเสริมหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองไทย
Promotion of Buddhist Principles in the Performance of Duties of Thai Politician
อัญธิษฐา อักษรศรี, วันชัย แสงสุวรรณ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 761-778