การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (เล่ม 2)

RESEARCH ARTICLES

ทัศนชีวิตที่มีความสุขตามแนวทางศาสนวิทยา
Happy Life Follows Pine Tree Science Trend
อภิญญา บำรุงจิตต์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-13

การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 เพื่อสร้างความสุขขององค์กรสำหรับครู
Application of Kalayanamitta Principles for Happiness of Teacher Organization
ณัชชา เพ็ชรทรัพย์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 14-26

สังคหวัตถุ 4 กับภาวะผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
Sangkhahawatthu 4 and Educational Leadership of The School Administrators
บุญธรรม เมียนแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 27-41

ความต้องการใช้บริการ การให้คำปรึกษาที่ศูนย์มายแคร์เซ็นเตอร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
The Needs to Provide Counseling Mind Care Center at the Faculty of Education Khon Kaen University
กฤษณะ เริงสูงเนิน, รสสุคนธ์ ธัญถนอม, วันชัยศิริ พลหาญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 42-53

พุทธศาสนา : กระบวนทัศน์การเรียนรู้ในระบบออนไลน์หลังสถานการณ์โควิด-19
Buddhism : The Post – Covid – 19 Online Learning Paradigm
นิศารัตน์ สุวรรณภักดี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 54-70

การปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
The Adjustment in The COVID-19 Situation of Vocational Certificate Students, Kuvanan Technology College
รสสุคนธั ธัญถนอม, กฤษณะ เริงสูงเนิน, วันชัยศิริ พลหาญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 71-78

ชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามหลักปรัชญา
A Perfect Life according to Philosophy
สัญญา กลัดงาม, พระสุริยัน ทีปธมโม (ผึ้งผาย), กฤตสุชิน พลเสน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 79-91

บทบาทของวัดเจดีย์ทองต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ บ้านเจดีย์ทอง ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
The Role of Wat Chedi Thong towards the Community Lifestyle of Thai-mon Ban Chedi Thong in Amphoe Samkok, Pathumthani Province
ชนาคัลภ์กันยกร พันธ์หว้าทันกร, สุพิชชา โตวิวิชญ์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 92-113

การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
Managing Backward Design to Promote Reftective Thinking of High School Students and Tertiary Student
อภิเดช สุผา, พระสมพร นามอินทร์, พระมหารังสี ปีแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 114-128

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามหลักพุทธธรรม
Professional of School Administrators according to Buddhist Principles
ยุวนาถ คงแหล่
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 129-143

การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธในสถานการณ์โควิด
Buddhist Integrative Teaching in the COVID Situation
อภิเดช สุผา, พระสมพร นามอินทร์, พระมหารังสี ปีแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 144-153

ปลดล๊อคความทุกข์ ด้วยการประยุกต์หลักการคิดแบบอริยสัจ
Unlock the Suffering by Applying the Concept of Noble Truth
ฐิติธร บำบัด, เสาวนีย์ วิยะบุญ, พระมหาวุฒิชัย นิลถาวรกุล
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 154-163

ปรัชญาการเมืองจีน : มิติเชิงประวัติศาสตร์
Chinese Political Philosophy, A Historical Dimension
พระวีรพล โชติวโร, พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 164-177

การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
An Application of Good Governance in Duty Performance of Local Administrative Personnel, Phipun District, Nakhon Si Thammarat Province
สุภาพร ปรีชานันทศักดิ์, กัญจน์ บุญมี, เดชชาติ ตรีทรัพย์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 178-194

ศักยภาพของผู้บริหารตามหลักพละธรรมในพระพุทธศาสนา
Potential as an executive in according to Principles of Baladhamma
พระราชปฏิภาณโกศล, พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช (สำเร็จ), กฤษฎา ดิษบรรจง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 195-207

การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถนศึกษาด้วยหลักพุทธธรรม
The Development in Strategic Rategc Leadership of School Principal with Buddhist Morality
สมใจ ด้วงทอง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 208-222

แนวคิดมุมมองกับแนวโน้มการศึกษาไทยหลังยุค COVID-19
Perspectives on Thai Education Code of Conduct after COVID-19
กิตติศักดิ์ แห่งทอง, พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต, พระครูใบฎีกา ธนู ธนวทฺฒโน, พระมหาตุ๋ย ขนฺติธมฺโม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 223-247

การจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา
Stress Management based on Buddhism
ณักฐา ม้วนสุธา, สุริยัน รักกะเปา, กันตภณ หนูทองแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 248-262

พรหมวิหาร 4 กับแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งของสังคมไทย
The Four Noble Sentiments as the Solution to Conflicts in Thai Society
ศิริลักษณ์ ชนดี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 263-276

การสร้างความสมานฉันท์ในองค์กรด้วยหลักฆราวาสธรรม 4
Creating Reconciliation in the Organization with the Gharvasa-Dhammas
พระสุทธิสารเมธี, ประเวช วะทาแก้ว, คลทรรน์รัตน์ ดิษบรรจง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 277-286

การใช้สื่อการแสดงเสริมสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาใหมในสถาบันอุดมศึกษา
Performance Communication Usage for Freshmen’s Core Value Reinforcement in the Higher Education Institute
สมเจตน์ ยามาเจริญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 287-298

ความชอบธรรมในพุทธปรัชญา
Righteousness in Buddhist Philosophy
อาทิตย์ อินทรภักดี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 299-306

จริยธรรมในพุทธปรัชญา
Ethics in Buddhist Philosophy
ทวี ปานโต, พระสุทธิสารเมธี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 307-

ประเพณีการแต่งงานของชาวฮินดู (วิวาห์)
Hindu Wedding Traditions (Vivaha)
นฐนกร ธงพุทธามนท์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่

พุทธวิธีการแก้วิกฤตโควิด 19
Buddhist Methods in Resolving COVID-19 Crisis
อรชร ไกรจักร, พระมหานุกูล อภิปุณฺโณ, แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่

การดำเนินชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
Lifestyle based on the Four Brahmavihara in the Situation of Covid 19
จิราภรณ์ เชื้อพรวน, ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า, ปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม, อทิตยา อุ่นจันที
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่

การบริหารจัดการทรัพย์สินตามแนวพระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด 19
Property Management based on Buddhism during the Time of Covid 19
พระอภิชาติ แก้วเกตุพงษ์, พระมหาสมบัติ ทวีคูณ, พระมหาสากล เดินชาบัน, พระราชปริยัติวิมล
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่

การสื่อสารเชิงพุทธในวิถีชีวิตของสังคมไทยยุคหลังโควิด 19
Buddhist Communication in the Way of Life of Thai Society in the Post-COVID 19
วุฒิ หมื่นสิน, กิตติศักดิ์ แห่งทอง, พระสมพงษ์ ณฎฐิโก, พระครูใบฎีกา ธนู ธนวทฺฒโน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการสอนออนไลน์ของครูวิทยาศาสตร์ ช่วงวิกฤตโรคโควิด-19
The Application of 4 Iddhipadas Principle in the Online Teaching of Science Teachers during the COVID-19
ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 378-

ไตรสิกขากับชีวิตในยุควิกฤตโควิด-19
Threefold Pillars and Life during the Covid-19 Crisis
ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่

พรหมวิหาร 4 กับภาวะผู้นำเชิงพุทธ
Brahmavihara 4 Buddhist Leadership
พระครูใบฎีกา พงศกร กตสาโร, พระสุทัศน์ ยโสธโร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 409-

การประยุกต์ใช้พรหมวิหารธรรมสร้างสันติสุขในสังคม
The Application of Brahmaviharadhamma to Build up the Peace with in Society
พระมหาเกษม ปญญาวโร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 420-433

ศึกษาวิเคราะห์สาราณียธรรมกับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ)
An Analytical Study of the Saraneeyadhamme and Elderly Assistance of Phra Dhammadilok (Saman Sumedho)
พระต้นตะกรานต์ อภิวิชโช (ศรีปาน)
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 434-445

ปัญหาทางปรัชญาตามทรรศนะนักปรัชญากรีกในอดีต
Philosophical Problems in Greek Philosophers Perspective
พระมหาวิชิต อคฺคชิโต, พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 446-456

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
People’s Participation in Solid Waste Management of Khlong Dan Sub-district Municipality, Bang Bo district, Samut Prakan Province
สุรีย์พร สลับสี, พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 457-466

หลักพุทธธรรมและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Buddhist Principle and Learning Skills in the 21st Century
พระมหาพจน์ สุวโจ, พระครูศรีปัญญาวิกรม, พระมหากนกศักดิ์ กิตฺติธโร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 467-482

การใช้หลักไสิกขากับการบริหารงนฝ่ายแผนงานและงบประมาณของสถานศึกษาในยุคโควิค-19
An Application of Tri-Sikkha for Planning and Budget Management of Educational Institutes in COVIC-19 Era
ภดาชไม บัวชุม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 483-497

หลักพุทธธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
Buddhist Dhamma Principles for Educational Institutions
นุชนาถ ปลอดใจดี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 498-512

สุนทรียะตามทัศนะพุทธปรัชญา
The Concept of Aesthetics in the Buddhism Philosophy
ธัญลักษมณ์ อารยตานนท์, พระสุทธิสารเมธี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 513-525

ความเจริญหรือการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมไทย : ทางเลือก ทางรอด
The Prosperity or Deterioration of Thai Culture : Choice and Survival
พระมหาสมาน เตชวโร, ชุมพล ชื่นจิตร์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 526-536

Pattern Drill Practice: an effective English Teaching Method
Pattern Drill Practice: an effective English Teaching Method
ศิลป์ ราศรี, พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร (ปีงสูงเนิน), จรรยา อินทร์อ๋อง, MR.Felix Wilhem Muller
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 537-552

การส่งเสริมกาศศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย
The Promotion of Pali Study in Thailand
พระมหาวุฒิชัย ธมุมวิชโช (อดกลั้น)
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 553-563

ยุคหลังโควิด-19 : การศึกษาและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยในยุคดิจิทัล
Post-COVID-19: Education and Thai Society in Digital Era
ปัทมาวดี แสนเขื่อนแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 564-571

ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
Local Wisdom in Treatment of Traditional Chemists in Yaha, Yala.
ชูรีตา มะยี, อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 572-581

จินตภาพที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ฝูงนกอพยพ
An Image that Appears in the Novel Story Birds on a Wire
ปนิตา ชูจิต, ปรีดา เกื้อก่ออ่อน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 582-593

รูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอข่าวคดีน้องชมพู่ของช่องอมรินทร์ออนไลน์
Pattern and Content of Presenting News about Chompoo’s Case on the Amarin Online Channel
ณัฐชยา เมืองจันทร์, รุ่งรัตน์ ทองสกุล
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 594-605

กรรมฐาน : โลกยุคหลังโควิด-19
Kammatthana : the World after Covid-19
อารดา ฉิมมากูร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 606-617

พรหมวิหารธรรม กับ New Normal Covid 19 ต่อการปรับตัวของสังคมไทย
The Four Noble Sentiments with New Normal of Covid 19 for Adjustment in Thai Society
ประสาน ทรงศรี, ผุสดี โตสวัสดิ์, สมบูรณ์ พรหมหาราช
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 618-634

“มนุษย์เป็ด” ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมในยุค 2021
“Jack of all Trades” the Suitable Human Resource in 2021
เสาวนีย์ วิยะบุญ, ยุภดี แหยมสุขสวัสดิ์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 635-645

การสร้างสรรค์ละครบรอดเวย์และภาพยนตร์เพลงเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน : กรณีศึกษา กลุ่มละคร BROADWAY IN KHONKAEN
The Creation of Broadway Theater and Musical Movie to Develop the Moral and Ethics of Learner : Case Study of Broadway In Khonkaen Theater Troupe
ชญาดา รุ่งเต่า, สมเจตน์ ยามาเจริญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 646-656

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักกัลยาณมิตรธรรมในสังคมปัจจุบัน
Quality of Life Development Following the Good Friend Principle in the Current Society
พระปลัด สิทธิเดช สีลเตโช, ผุสดี โตสวัสดิ์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 657-673

แกนนำโรงเรียนผู้สูงอายุ : แนวคิดและบทบาทในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
Senior School Leader : Concept and Role in Improving Quality of Life of Older Persons, Chiang Mai Province
ยุรธร จีนา, รมิตา จีนา
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 674-683

บทบาทของสติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคโควิด-19
The Roles of Mindfulness in Developing for the Quality of Life in Covid-19 Society
สมิตไธร อภิวัฒนอมรกุล
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 684-696

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในบทเพลงที่ขับร้องโดย แก้ม วิชญาณี
Conceptual Metaphors of Love in “Gam Wichayanee” Songs
ปวีณ์นุช อ่อนแก้ว, สุริยา ทองคำ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 697-710

พุทธรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย : พุทธทัศน์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
Buddhadhamma for Democratization of Thai Society : A Buddhist Perspective of Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A.Payutto)
ธนภณ สมหวัง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 711-722

คนดี : ท่ามกลางโควิด-19
A Good Person : Among Covid-19
พระสุทธิสารเมธี, จิตศริณย์พร ปัญจวัฒนคุณ, สิริพร ครองชีพ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 723-736

ยุวชนคุณธรรม : แนวทางลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนคลองกระทิง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Virtue Youth: Guidelines for Reducing Risk Factors according to Buddhism of Klong Krating Community, Amphawa District, Samut Songkhram Province
พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, สุภัทรชัย สีสะใบ, พระคมสันต์ ฐิตเมธโส, พระปลัด ระพิน พุทธิสาโร, พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 737-749

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
The Personnels Administration with the Principles of Gharavasdsammas
นวอร เมียนแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 750-763

ถอดบทเรียนจากพื้นที่วิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาในชุมชนคลองกระทิง จังหวัดสมุทรสงคราม
Lesson Learned from the Research Area : Strengthening Social Network to Recluse Risk Factors according to Buddhism in Klong Krathing Community, Samut Songkram Province
สุภัทรชัย สีสะใบ, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ประเสริฐ ธิลาว, พระปลัด ระพิน พุทธิสาโร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 764-779

การประยุกต์หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรักเพื่อสร้างความรักสามัคคีของชาวบ้านหนองยางคำ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
An Application of the Buddhadhamma Principle Related to the Love and Unity of People in Nongyangkam Village, Kongnang Sub-district, Ta Bo District, Nongkhai Province
พระมหาเอกชัย ญาณเมธี (ศรีสันต์), บุญส่ง สินธุ์นอก, สมเดช นามเกตุ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 780-789

พระพุทธศาสนามีหลักการครองเรือนอย่างไร ?
How the Buddhist Principle of Householding Was ?
ทวีศักดิ์ ใครบุตร, พระมหาจิณกมล อภิรตโน, จิณณวัตร แทนพันธ์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 790-806

การใช้สื่อการแสดงเพื่อพัฒนาความเข้าใจในความเท่าเทียมกันของมนุษย์
Using Performing Arts for Development and Realization Human Equality
ปภัสรินทร์ จิระโอพารภัสร์, สมเจตน์ ยามาเจริญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 807-819

การผลิตภาพยนตร์สั้นในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา SOFT SKILLS ของผู้เรียน
In-Class Short Film Production for Student’s Soft Skills Development
ญาณิศา ยานะธรรม, สมเจตน์ ยามาเจริญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 820-830

กระบวนการกำกับการแสดงเพื่อพัฒนาทักษะของภาวะผู้นำศตวรรษที่ 21
The Process of Directing for Leadership Development in the 21st Century
อังคาร เพิ่มพูล, สมเจตน์ ยามาเจริญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 831-841

การส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนวัดแสงสรรค์ จ.ปทุมธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
Reading Promotion of Wat Saeng San School Library, Pathum Thani Province, in the Situation of the COVID 19 Epidemic
ปิยะดา แพรดำ, Piyada Pharedum
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 842-852

ถอดบทเรียนจากพื้นที่วิจัย : บวชใจอธิษฐานบารมี ลดละเลิกเหล้า บุรี่ ตลอดพรรษารณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะ ชุมชนบ้านคลองกระทิง จังหวัดสมุทรสงคราม
Lesson Learned from the Research Area : Ordain the Heart, Pray for Glory, Reduce Alcohol and Smoking throughout the Buddhist Lent, Campaign to Reduce Health Risk Factors at Ban Khlong Krating Community, Samut Songkhram Province
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ประเสริฐ ธิลาว, นิกร ศรีราช, สุภัทรชัย ลีสะใบ, พระปลัด ระพิน พุทฺธิสาโร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 853-865

พระพุทธศาสนาของสังคมไทยในยุคดิจิทัล
Buddhism of Thai Society in the Digital Age
สุริยัน รักกะเปา, ณัฏฐา ม้วนสุธา, พระอธิการ มงคล จกฺกวโร (แซ่หงอ)
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 866-879

วัตถุมงคลของผู้นับถือศาสนาพุทธและการท่องเที่ยวทางความเชื่อในประเทศไทย
Buddhist’s Amulets and Faith Tourism in Thailand
วรกฤต ชื่นจิตต์, ธนดล อามาตย์พล, เอกชัย สีทำมา
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 880-893

ทรรศนะเรื่องความต้องการตามทฤษฎีของเฮนรี เมอร์เร่ย์ กับความต้องการในทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท
A Concept of Needs of Henry Murray’s Theory and Needs in Concept Theravada of Buddhism
ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ, ภูวเดช สินทับศาล
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 894-904

วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
The Creative Culture in Mekong Countries
สุทัศน์ อาสนาชัย, ภูวเดช สินทับศาล
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 905-913

การจัดการความโกรธตามแนวพุทธจิตวิทยา : กรณีวิเคราะห์นางมาคันทิยาผู้จ้างคนด่าพระพุทธเจ้า
Anger Management according to Buddhist Psychology : Analysis Case for Makantiya the Employer to Curse the Lord Buddha
ดิเรก ด้วงลอย, มัลลิกา ภูมะธน, พระปลัด ระพิน พุทฺธิสาโร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 914-927

แนวคิดการดูแลสุขภาพเพื่อห่างไกล COVID-19, มุมมองทางพระพุทธศาสนา
Health Care Concept for Keeping Safe during COVID-19, Buddhist Paradigm
สุณี เวชประสิทธิ์, สุภวรรณ วงค์ธีรทรัพย์, นิษา วงษ์ชาญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 928-936

กระบวนการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิตอล 4.0
Buddhist Propagation Process in the Digital Age 4.0
วินัย มีมาก
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 937-947

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มบ้านต้นโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี
Integrated Marketing Communications that Affect Product Purchase Decision Process Salted Egg Ban Ton Pho, Pathum Thani Province
ณัฐทพัสส์ เกษมทรัพย์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 948-957

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Social Media Marketing, Technology Acceptance and Information System Quality Affect to Decision using Mobile e-Money of elderly people in Bangkok Metropolitan Area and Perimeter
สถาพร ยอดชมภู
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 958-968

ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการตามหลักพละ 4
The Leadership and Management according to Bala 4
กันตภณ หนูทองแก้ว, ณัฏฐา ม้วนสุธา, พระปลัด ชรินทร์ ปภาโส
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 969-982

บทบาทของสื่อกับความรับผิดชอบพระพุทธศาสนา
The Role of Media with Responsibility of Buddhism
วิธวินท์ ภาคแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 983-997

หลักฆราวาสธรรมกับการพัฒนาชีวิตสำหรับผู้ครองเรือน
Rule of a Good Household Life and Human Developments
จิราวรรณ ปรีชา
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 998-1010

อิทธิบาท 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
Four Iddhipada : Development of Performance of Community Repair Center (Fix It Center)
ประเวท จันทร์งาม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1011-1025

อรรถปริวรรตศาสตร์ในพระพุทธศาสนา
Hermeneutics in Buddhism
วิชิต ทองประเสริฐ, เกษฎา ผาทอง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1026-1032

บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19
The Role of Monks in the Buddhism Propagation on COVID-19 Situation
พระมหาพรประสงค์ ปริญญาวรเมธี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1033-1049

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19
The Interesting English Words on Covid-19 Situation
ณัฐธนธิรา ศรีภา
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1050-1060

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถนศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม
The Personel Administration of School Administrators according to Aparihaniyadhamma
จรวย บุญสาลี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1061-1072

วิเคราะห์พัฒนาการของสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานทรงลังกาในศิลปะสุโขทัย
An Analyze the Evolution of the Great Lanka Pagoda Architecture in Sukhothai’s Arts
พระมหาสราวุธ โพธิ์ศรีขาม, พระมหารังสี ปี่แก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1073-7082

ภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา
Ethical Leadership according to Buddhist Principles of Successful School
พิชญา จีนศรีคง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1083-1100

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวพุทธ
Academic Leadership of Academic Administrator
อรวดี ศรีชาย
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1101-1113

ชีวิตตามทัศนะพุทธปรัชญา
The Perspective of Life in Buddhist Philosophy
พระอธิการ บุลยเดช เตขปุญฺโญ, พระสุทธิสารเมธี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1114-1124