พระสุทธิสารเมธี, ดร. เข้าถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชรเมธี

ระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาเเละปรัชญา เข้าถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.
พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.
(สมคิด จินฺตามโย, ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A., ศน.ด.)
รองเจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย