เอกสารประกอบการสอน

ที่รายวิชาผู้รับผิดชอบรายวิชาเอกสารหมายเหตุ
1พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีพระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ.PDFกำลังดำเนินการ
2พระไตรปิฎกศึกษา 3พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ.PDF
3วิสุทธิมรรคพระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ.PDF
4ระเบียบวิธีวิจัยรศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองเเสนPDFกำลังดำเนินการ
5ประวัติวรรณคดีบาลีพระมหาเอกชัย สุชโยPDF
6พระสุตันตปิฎกศึกษา 1พระมหาเอกชัย สุชโยPDF
7พุทธปรัชญาเถรวาทพระสุทธิสารเมธี, ดร.
พระมหาวิชิต อคฺคชิโต
PDFกำลังดำเนินการ
8จริยศาสตร์พระมหาวิชิต อคฺคชิโต
ดร.จิตศริณย์พร ปัญจวัฒนคุณ
PDFกำลังดำเนินการ
9ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้นพระมหาวิชิต อคฺคชิโตPDF
10ปรัชญาศาสนาดร.ประเวช วะทาเเก้วPDFกำลังดำเนินการ
11พระสุตันตปิฎกศึกษา 2พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโตPDF
12อรรถกถาพระวินัยปิฎกพระมหาขนบ สหายปญฺโญ, ดร.
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ
PDFกำลังดำเนินการ
13ดร.ทวี เลียวประโคนPDFกำลังดำเนินการ
14ดร.อำนาจ ศรีบรรเทาPDFกำลังดำเนินการ
15พระครูสุธีปริยัติโกศล, ดร.PDFกำลังดำเนินการ
16แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม, ดร.PDFกำลังดำเนินการ
17ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำPDFกำลังดำเนินการ
18นางสาวสิริพร ครองชีพPDFกำลังดำเนินการ
19นายวิธวินท์ ภาคแก้วPDFกำลังดำเนินการ
20พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมโชติโกPDFกำลังดำเนินการ
21พระวีรพล โชติวโรPDFกำลังดำเนินการ
22นางสาวจันทิมา แสงแพรPDFกำลังดำเนินการ
23พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ, ดร.PDFกำลังดำเนินการ
24พระมหาอนันต์ อนุตฺตโรPDFกำลังดำเนินการ
25พระปลัด ธนา อคฺคธมฺโมPDFกำลังดำเนินการ
26พระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺติ, ดร.PDFกำลังดำเนินการ
27พระมหาจักรพล อาจารสุโภ, ดร.PDFกำลังดำเนินการ
28พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณPDFกำลังดำเนินการ
29รศ.สุเชาวน์ พลอยชุมPDFกำลังดำเนินการ
30