โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ (ออนไลน์) คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

📢 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
📢 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ (ออนไลน์)
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
✅ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
⭕ บรรยายเรื่อง “การออกแบบและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”

✅ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
✅ ศาตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✅ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ ผู้ดำเนินรายการ
⭕ บรรยายเรื่อง “การสอนพระพุทธศาสนาเพื่อตอบโจทย์สังคมปัจจุบัน”
(Teaching Buddhism to serve the needs of today’s society)

📌 Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเเละรับเกียรติบัตร
📌 Link เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ (ออนไลน์)
📌 Link รับชมผ่าน Facebook คณะศาสนาและปรัชญา

ประสานงานโครงการ
คณะศาสนาและปรัชญา โทร 02-444-6000 ต่อ 1075-1076
พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช โทร 094-352-4333
ดร.ประเวช วะทาแก้ว โทร 062-936-4259
นางสาวสิริพร ครองชีพ โทร 062-951-7193