ตารางเรียนตารางสอน คณะศาสนาและปรัชญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา

Prameth Jiraviraviriyasiri

11 May 2565

ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายใน “โครงการพัฒนานักวิจัย”

ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายใน “โครงการพัฒนานักวิจัย” คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา เป็นประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ และ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย บรรยาย ในวันศุกร์ ที่ 8 เดือน เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** มีเกียรติบัตรมอบให้เมื่อจบโครงการ ***

Prameth Jiraviraviriyasiri

4 April 2565

Prameth Jiraviraviriyasiri

15 March 2565

คณะศาสนาและปรัชญา ร่วมกับกองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพ ประชุมปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคณะศาสนาและปรัชญา พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โดยมีพระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญาเป็นประธาน

คณะศาสนาและปรัชญา ร่วมกับกองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพ ประชุมปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคณะศาสนาและปรัชญา พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โดยมีพระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญาเป็นประธาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนกุลยุทธ์ของคณะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคม โดยดำเนินการแผนพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาระบบการบริหารคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

Prameth Jiraviraviriyasiri

21 January 2565
1 2 6