การประชุมเตรียมความพร้อมและกำกับติดตามการจัดงานสัมมนานักศึกษาของคณะ

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐​ น. เป็นต้นไป คณะศาสนาและปรัชญา นำโดยพระเดชพระคุณ พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร. คณบดี ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและกำกับติดตามการจัดงานสัมมนานักศึกษาของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ศกนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมและงานดำเนินไปอย่างเรียบร้อย โดยรายละเอียดการประชุมประกอบด้วยการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละฝ่าย และการพิจารณาอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณค่าของคณะ เป็นต้น

Prameth Jiraviraviriyasiri

10 August 2565

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ และทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ และทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน หัวหน้าภาควิชาศาสนศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ พร้อมด้วยพระปลัดบุญช่วย ฐิตจิตฺโต พระมหาเอกชัย สุชโย อาจารย์ ดร.ประเวช วะทาแก้ว และอาจารย์สิริพร ครองชีพ อาจารย์ประจำคณะ ได้ร่วมกำกับติดตามการเปิดการเรียนการสอนเพื่อทราบถึงอุปสรรคปัญหาในวันดังกล่าว

Prameth Jiraviraviriyasiri

5 August 2565

Prameth Jiraviraviriyasiri

20 July 2565

ประชุมเรื่อง การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕​

วันจันทร์ที่ ๑๘​ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.​ เป็นต้นไป บุคลากรคณะศาสนาและปรัชญา โดยการนำของพระเดชพระคุณ พระสุทธิสารเมธี,​ ผศ.ดร. คณบดี ได้ประชุมเรื่อง การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕​ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ต้องนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้ บุคลากรของคณะได้นำเสนอโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) โดยเฉพาะวิถีแห่งการพัฒนา (Strategies) ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ วิถีที่ ๑ ปริยัติ (สืบสาน ส่งต่อ ต่อยอด) วิถีที่ ๒ ประยุกต์ (ผสาน สร้างสรรค์ อย่างลึกซึ้ง) วิถีที่ ๓ ปฏิบัติ (ค้นหา ตน เติม คน เสริมสร้าง สังคม) วิถีที่ ๔ ปฏิบถ […]

Prameth Jiraviraviriyasiri

20 July 2565

ขอถวายสักการะแสดงความยินดีแด่ พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร.

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอถวายสักการะแสดงความยินดีแด่ พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาปรัชญา โดยการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

Prameth Jiraviraviriyasiri

20 July 2565

ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายใน “โครงการพัฒนานักวิจัย”

ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายใน “โครงการพัฒนานักวิจัย” คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา เป็นประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ และ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย บรรยาย ในวันศุกร์ ที่ 8 เดือน เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** มีเกียรติบัตรมอบให้เมื่อจบโครงการ ***

Prameth Jiraviraviriyasiri

4 April 2565

Prameth Jiraviraviriyasiri

15 March 2565

คณะศาสนาและปรัชญา ร่วมกับกองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพ ประชุมปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคณะศาสนาและปรัชญา พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โดยมีพระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญาเป็นประธาน

คณะศาสนาและปรัชญา ร่วมกับกองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพ ประชุมปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคณะศาสนาและปรัชญา พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โดยมีพระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญาเป็นประธาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนกุลยุทธ์ของคณะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคม โดยดำเนินการแผนพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาระบบการบริหารคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

Prameth Jiraviraviriyasiri

21 January 2565
1 2 6