โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการจัดทำ Program Learning Outcomes (PLOS) เเละ Course Learning Outcomes (CLOs) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มคอ.2, 3 เเละ 5

📢 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
📢 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการจัดทำ Program Learning Outcomes (PLOS)
เเละ Course Learning Outcomes (CLOs) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มคอ.2, 3 เเละ 5
✅ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เเละการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
⭕ บรรยายเรื่อง “เเนวทางการจัดทำ Program Learning Outcomes (PLOS) เเละ Course Learning Outcomes (CLOs) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มคอ.2, 3 เเละ 5”

📌 Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเเละรับเกียรติบัตร
📌 Link เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ
📌 Link รับชมผ่าน Facebook คณะศาสนาและปรัชญา

ติดต่อสอบถาม
รศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองเเสน โทร 082-253-2282